การผ่าตัดต้อกระจก

 ผ่าตัดสลายต้อกระจกใส่เลนส์ ให้กับผู้ป่วย

 

Visitors: 90,819