พญ. ภัทรพร ศิรามพุช / Dr. Pattaraporn Sirampuj

พญ. ภัทรพร ศิรามพุช / Dr. Pattaraporn Sirampuj 

 

 

 

แพทย์หญิง ภัทรพร ศิรามพุช

 

ประวัติการศึกษา

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พ.ศ.2534

การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2540

การศึกษาหลังปริญญา

วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546

ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านวุ้นตาและจอประสาทตา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2549

ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2551

Vitreoretinal Surgical Observer of the Sint-Augustinus Hospital in Wilrijk, Belgium พ.ศ.2552

 

ประวัติการทำงาน

รับราชการที่กรมแพทย์ทหารเรือ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ถึงปัจจุบัน

ขณะนี้ปฏิบัติงานตำแหน่งจักษุแพทย์  กองจักษุกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  กรมแพทย์ทหารเรือ

Visitors: 63,105